Hadrion
Privacybeleid
Hadrion Made in NL

Privacyverklaring van Hadrion, gevestigd te Hoogeveen

Datum laatste wijziging: 22 mei 2018

Deze verklaring beschrijft (samen met onze algemene voorwaarden) het privacybeleid van Hadrion. Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en verwerken van alle persoonsgegevens die u ons verstrekt. Ons privacybeleid wordt geactualiseerd bij wetswijzigingen of veranderingen in gebruikte technologie. Het privacybeleid op onze website (www.hadrion.nl/privacy), zal altijd het actuele beleid zijn. We raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Persoonsgegevens

De term 'Persoonsgegevens' verwijst naar informatie over u persoonlijk zoals: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, enz..

Wanneer verwerkt Hadrion uw persoonsgegevens?

Hadrion verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om het doel te realiseren, waarvoor u ze heeft verstrekt. Bijvoorbeeld voor: het sturen van informatie, het beantwoorden van vragen, het sturen van nieuwsbrieven, het maken van een offerte of samenwerkingsovereenkomst, het uitvoeren van opdrachten, het organiseren en uitvoeren van trainingen, het verlenen van software licenties en het afhandelen van facturatie.

Delen persoonsgegevens met derden

Hadrion verstrekt in principe GEEN persoonsgegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

In specifieke gevallen kan er een wettelijke verplichting bestaan om uw gegevens met de overheid te delen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Hadrion bewaart uw persoonsgegevens in elk geval zo lang als nodig is om het doel te realiseren waarvoor u ze heeft verstrekt. Vanaf het moment dat er effectief geen (werk)relatie meer tussen u en Hadrion bestaat, worden uw persoonsgegevens nog maximaal 7 jaar bewaard, vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Opslaan persoonsgegevens

We slaan uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte.

Beveiligen persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. We hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens Hadrion van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn ge├»nformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Hadrion gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hadrion en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: contact@hadrion.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hadrion wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/...

Geautomatiseerde besluitvorming

Hadrion neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hadrion) tussen zit.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Contactgegevens Hadrion...